K2P固件无线吞吐率与斐讯原厂对比测试报

高恪K2P 无线吞吐率测试结果:

1

斐讯K2P原厂固件吞吐率测试结果:

2


对比分析:

2.4G高恪与斐讯几乎一致, 5G也基本上一致, TX方向原厂固件略好!

数据来源于高恪网络, 转载请注明, 谢谢!